1. Обучение на ръководния персонал, комитетите/групите по условия на труд /Нарeдба №4/1998 г./
    • първоначално обучение
    • текущо обучение
  2. Организиране на обучение на работниците и служителите по правилата за първа долекарска помощ.
  3. Обучение и издаване на Удостоверения за длъжностни лица, провеждащи начален и периодичен инструктаж, съгл. Наредба № РД-07-2 на МТСП.