Органът за контрол е създаден като част от „ОМЕГА СТ” ООД през 2010 г. и е акредитиран от Българска служба по акредитация под № 320 ОКС. Работи се по документирана система по качеството, разработена на базата на БДС EN ISO/IEC 17020.

Органът за контрол има документирана процедура за получаване, оценяване и вземане на решения по постъпили жалби и възражения. При поискване от страна на Възложител, процедурата се предоставя в писмен вид.

За успешното изпълнение на задълженията си Органът за контрол при „ОМЕГА СТ” ООД разполага с висококвалифицирани специалисти, притежаващи необходимите за техните задължения образование и практически опит. Оборудван е с прецизни измервателни средства, като всички са собственост на фирмата.

За поддържане на високата си квалификация и актуалност на знанията персоналът участва в обучения, провеждани от водещи специалисти в областта на измерванията и представители на ИА “БСА”.

За да отговори на потребностите на своите клиенти, осигурявайки им комплексност на предлаганите услуги, Органът за контрол работи в областта на контрол на физични фактори на средата, контрол на електрически уредби и съоръжения до 1000 V и вентилационни инсталации.

Целите към които екипът на „ОМЕГА СТ” ООД се стреми и развива са – качествено и коректно обслужване на клиентите, лоялност към партньорите, честност в отношенията.

Дейностите, които органът за контрол при „ОМЕГА СТ” ООД, предлага на своите клиенти са:

 • КОНТРОЛ НА ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ /осветление, микроклимат, шум/
 • КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V
 • КОНТРОЛ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

 

Контрол на ел. уредби и съоражения до 1000V

Контрол на ел. уредби и съоражения до 1000V

Контрол на ел. уредби и съоражения до 1000V

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Измерване на:

 • Съпротивление на изолация;
 • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
 • Импеданс на контура Zs “фаза – защитен проводник”;
 • Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност /време на задействие, ток на задействие, допирно напрежение, съпротивление на защитния заземител/

 

Контрол на физическите фактори на средата

трудова медицина - Контрол на физическите фактори на средата

Контрол на физическите фактори на средата

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • Микроклимат – температура на въздуха, относителна влажност на въздуха, скорост на движение на въздуха.
 • Изкуствено осветление – осветеност.
 • Шум.
 • Дневно ниво на експозиция на шум.
 • Средноседмично ниво на експозиция на шум.
 • Еквивалентно ниво на шума.
 • Ниво на шума.
 • Върхово ниво на звуково налягане.

 

Вентилационни инсталации

трудова медицина - Вентилационни инсталации

Вентилационни инсталации

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Измерване на:

 • Скорост на движение на въздушния поток.