Работодателят има етично, социално и законово задължение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите служители и работници.

Законодателството по здравословни и безопасни условия на труд определя задълженията на работодателите в тази област. Това са стотици закони, наредби, правилници, конвенции, международни договори и други. Някои общи примери са Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба за работата на службите по трудова медицина, Наредба за задължителни предварителни и периодични медицински прегледи, Наредба за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи и други.

Експертите на Службата по трудова медицина при „ОМЕГА СТ“ ООД разработват индивидуално за Вашето предприятие или нужди пълен набор документация, съобразена с българското законодателство по здравословни и безопасни условия на труд.

В това число и:

 • Участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.
 • Разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес.
 • Разработване на програма за управление на рисковете във Вашето предприятие, фирма, организация.
 • Препоръки по отношение избора на средствата за колективна и лична защита.
 • Разработване на индивидуален Режим на труд и почивка.
 • Оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложения за подобряването му.
 • Препоръки за създаване, водене и отразяване на инструктажите по безопасност;
 • Участие в разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и консултации за правилното им прилагане.

Опитни и високо квалифицирани доктори, инженери и специалисти от други области от „ОМЕГА СТ“ ООД подготвят „Оценка на риска” за здравето и безопасността на работниците и служителите.

 1. Общи положения
  Оценката на риска на работните места се извършва на основание чл.2 от Наредба № 5/11.05.1999 г. на Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.
 2. Цел на оценката
  На базата на анализи, идентифициране на опасностите по групи за всички аспекти на трудовия процес, да се определят елементите и степените на риска по типове работни места, с цел изготвяне на програма по приоритети и съответно предприемане на конкретни действия (организационни и технически) за управление на риска.
 3. Обхват на оценката
  Оценяването на риска обхваща:
  – работните места;
  – работното оборудване;
  – помещенията;
  – работните процеси
  – организацията на труд
  – използваните суровини и материали
  – други фактори, които биха могли да генерират риск на работното място.
 4. Подходи и методи
  При оценяването на риска се прилагат съвременни мултиплицирани подходи.

Оценката на риска се извършва по методиката на инж. Б. Савова създадена на базата на опита на европейските страни и действащото българско законодателство.

В сферата на трудово-медицинското обслужване „ОМЕГА СТ“ ООД предлага:

 • Консултация и определяне обема на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите;
 • Организиране на периодични медицински прегледи;
 • Анализ на заболеваемостта, трудовия травматизъм, злополуките и професионалните заболявания;
 • Изготвяне, текущо актуализиране и съхранение на лични здравни досиета на работниците и служителите;
 • Изготвяне на анализ за здравословното състояние на работниците и служителите;
 • Медицинско наблюдение на работниците и служителите;
 • Разработване на препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на трудоустроени работници и служители.

Съгласно сега действащото законодателство службите по трудова медицина нямат право да извършват медицински прегледи или изследвания, тъй като са регистрирани по закона за здравословни и безопасни услови на труд.

Основният ни партньор в извършването на медицински прегледи е „ДКЦ І Пловдив” ЕООД медицински център с богат опит и традиции в осигуряването на професионалномедицинско обслужване.

Високата квалификация и опитът на лекарите работещи в „ДКЦ І Пловдив” ЕООД съчетани с модерната диагностична и терапевтична апаратура, оправдават съвременните изисквания за високо качество на медицинските услуги и добра медицинска практика.