ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОКСС тази декларация ръководството на ОК при „ОМЕГА СТ” ООД се ангажира да гарантира обективността на своите действия при оценяване на съответствието и потвърждава важността на безпристрастността и независимостта при извършването на дейностите по контрола, като непрекъснато идентифицира рисковете и предприема мерки за отстраняването или намаляването им до минимум.
Персоналът на ОКС е независим от обектите, които са предмет на контрол. Ръководството декларира, че осигурява обективен и безпристрастен процес на оценяване на съответствието, без да се съобразява с каквито и да е интереси.
ОК не участва в дейности, които са в конфликт с независимостта при оценяване на съответствието, неподкупността му и конфиденциалността на дейността му и получените резултати. Всички заинтересовани страни имат достъп до услугите за оценяване на съответствието без затрудняващи финансови, търговски или технически условия, когато исканията са съобразени с компетентността на лицето за оценяване на съответствието и законовите изисквания.
ОК идентифицира, анализира, оценява и своевременно предпиема действия за отстраняването или минимизирането на всички заплахи за безпристрастността, които могат да бъдат групирани по следния начин:
●Взаимоотношение с централна организация /юридическо лице/
●Взаимоотношения с отдели вътре в самата организация
●Взаимоотношения със свързани компании или организации
●Взаимоотношения с регулаторни органи
●Взаимоотношения с клиенти
●Взаимоотношения на персонала на органа за контрол
●Взаимоотношения с организациите проектиращи, произвеждащи, доставящи, монтиращи, закупуващи, притежаващи, използващи или поддържащи контролираните обекти
Персоналът, изпълняващ дейностите за оценяване на съответствието, осигурява правилно разпределение на отговорностите и пълномощията чрез прилагане на документираните процедури и организационни мерки.
Персоналът за оценяване на съответствието изпълнява своите задължения безпристрастно и без оглед на принадлежността на обектите, подлежащи на контрол.
Дейностите по проектиране, производство, доставка, инсталиране, обслужване, поддръжка и контрол на един и същ обект, извършвани от орган за контрол от вид С, не се извършват от едно и също лице. Изключение от това е, когато изискване на нормативен акт изрично позволява на отделно лице от орган за контрол от вид С да извършва едновременно проектиране, производство, доставка, инсталиране, обслужване, поддръжка и контрол на един и същ обект, доколкото това изключение не подлага на риск резултатите от контрола.
Персоналът на ОКС не осигурява услуги, които могат да компроментират обективността и безпристрастността в процеса на оценяване или да предизвикат конфликт на интереси.
Не се предприемат дейности по оценяване на съответствието, когато наличните взаимовръзки предполагат компроментиране на безпристрастността. ОК изисква от целия персонал, свързан с дейностите по оценяване на съответствието, да съобщава за всяка ситуация, която му е известна и застрашава безпристрастността му.
Отговорността за дейностите по оценяване на съответствието, спазване на нормативните документи, спазване на процедурата за управление на гъвкав обхват, както и спазването на професионалната тайна е изцяло на персонала на ОКС и неговия Ръководител.


Ръководител на ОКС:…………../П/………………….
/Тодор Павлов/


01.12.2020 г.