Ръководството на ОКС декларира, че разработената и утвърдена в НК политика по качеството е разбрана, приложена и поддържана във всички направления на дейността на ОКС. Системата по качество е документирана съгласно изискванията на БДС ЕN ISO/IЕС 17020:2012.
Органът за контрол /ОК/ от вида С при „ОМЕГА СТ” ООД, извършва измерване и контрол на физични фактори /микроклимат, шум в работна среда, шум в околна среда, шум в помещенията на жилищни и обществени сгради, изкуствено осветление/, вентилационни инсталации, електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V /импеданс на контура „фаза – защитен проводник”, защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност, съпротивление на заземителите на мълниезащитни заземителни уредби, съпротивление на заземителни уредби, съпротивление на изолацията/.
Основната цел на ОКС е да прилага методите за контрол, публикувани като международни, европейски и български стандарти, отговарящи на изискванията на потребителите относно качеството и професионалното им изпълнение.
Качеството на работа в ОКС се осигурява чрез подбор на високвалифицирани специалисти, чрез съвременни и добре поддържани средства за измерване, както и внедрената система за управление на извършвания контрол.
Като доказателство за високия си професионализъм Органа за контрол вид С се задължава да:
• изпълнява услуги и подава желаната информация в срок, точно и в подходяща форма;
• разглежда като решаващ за успеха си фактор поддържане доверието на клиента си, чрез осигуряване на качествен контрол в областите, за които е акредитиран;
• създава и поддържа добра работна атмосфера за постоянно повишаване на професионалната квалификация и при спазване на изискванията за сигурност, безопасност и здраве при работа, опазване на околната среда, ангажираност към качествена работа, признание на лични и колективни успехи;
• проверява ефективността на контрола върху аналитичните процеси и тяхната пригодност да изпълняват изискванията на клиента;
• избягва конфликти на интереси и приема само поръчки, които могат да бъдат изпълнени коректно и професионално;
• помага на всички служители да откриват и използват възможностите за повишаване на качеството им на работа при оптимално използване на наличните ресурси;
• установява и отстранява грешки и източници на такива в работата, за да могат да бъдат избягвани и в бъдеще;
• извършва редовна оценка за ефективността на системата за качество на ОК и постигнатите цели;
• всички служители на ОКС са мотивирани в този смисъл да дават личен принос при осъществяване политиката по качество.
СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:
• пазарно ориентирано качество на услугите и задоволяване на изразените или потенциални потребности на клиентите като се поддържа качество по-високо от нивото на конкурентите;
• отговорността за осигуряване на качеството е задължение на служителите, като всеки от тях отговаря за качеството на работата си;
• всеки служител е осъзнал необходимостта от предотвратяване на грешки в работата;
• осигуряването на качеството в работния процес представлява съставна част от всички работни процеси, започвайки от маркетинга, минавайки през изпълнението на заявките и стигайки до контакта с клиента и след приключване на заявките;
• спазване на изискванията на акредитиращия орган;
• ОК работи съгласно изискванията на БДС ЕNISO/IEС 17020:2012.
РЪКОВОДСТВОТО НА ОКС СЕ АНГАЖИРА СЪС СЛЕДНОТО:
• осигуряване на необходимите ресурси за разработване и внедряване на ефективна система по управление на качество;
• осигуряване на безпристрастност при изпълнение на дейностите по контрол;
• осигуряване на съвременни средства за измерване;
• включване на персонала в различни форми на обучение с цел повишаване на квалификацията;
• провеждане на прегледи относно ефективността на системата по управление /СУ/;
• създаване на подходяща организационна структура и среда, за да бъде разбрана и прилагана политиката по качеството;
• организиране и разпределяне на контрола на конкретни задачи, касаещи системата по управление, на различните отговарящи изпълнители;
• организиране и провеждане на вътрешни одити и прегледи на ръководството за доказване на ефективността на СК, както и на коригиращите действия.
Във връзка с ангажиментите, изразени относно политиката и целите по качество на ОКС Висшето ръководство на ОКС определя следните цели по качеството:
• КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА И УСЛУГИТЕ
І. Създаване на продукта
ЦЕЛ: подобряване ефективността на процеса на офериране
• ІІ. Закупуване
ЦЕЛ: подбор на доставчици
• ІІІ. Краен продукт
ЦЕЛ: изпълнение на услугите с високо качество
ЦЕЛ: изпълнение на договорните отношения в срок
ЦЕЛ: увеличаване на оборота спрямо предходната година
• ІV. СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТНИЦИ
ЦЕЛ: Повишаване квалификацията на персонала
• V.КЛИЕНТИ
ЦЕЛ: Повишаване удовлетвореността на клиентите
• VІ.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
ЦЕЛ: успешно приключване на вътрешните одити и преакредитация на ОКС при „Омега СТ” ООД съгласно изискванията на БДС ЕN ISO/IЕС 17020:2012
ЦЕЛ: намаляване на вътрешните несъответствия (несъответствия на база извършената от организацията работа)
ЦЕЛ: непрекъснато подобряване