Уведомяваме Ви, че в ДВ 49/04.06.2013 г. излезе изменение и допълнение на Правилника за безопасност при работа по електро обзавеждането с напрежение до 1000 V.

Изменението засяга обучението за получаване и поддържане на квалификационна група по електробезопасност.

Всички специалисти  по БЗР трябва да обърнат внимание, че поправката влиза в сила 3 месеца след обнародването й.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за безопасност при работа по електро обзавеждането с напрежение до 1000 V (обн., ДВ, бр. 21 от 2005 г.; изм., бр. 17 от 2011 г.)

§ 1. Членове 18 и 19 се изменят така:

„Чл. 18. (1) Обучението на персонала и проверката на знанията за придобиване или потвърждаване на квалификационна група се организират и осъществяват в работно време, без или със откъсване от работа, от:

1. работодателя;

2. енергийни предприятия – титуляри на лицензия по Закона за енергетиката;

3. центрове за професионално обучение, получили лицензия за осъществяване на професионално обучение по следните професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 на Закона за професионалното образование и обучение: електротехник, електромонтьор, техник на енергийни съоръжения и инсталации, монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, оператор на парни и водогрейни съоръжения, техник по автоматизация и монтьор по автоматизация;

4. висши училища, получили акредитация за осъществяване на обучение по професионалните направления: електротехника, електроника и автоматика; енергетика; комуникационна и компютърна техника, съгласно Класификатора на областите за висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; изм., бр. 106 от 2003 г., бр. 32 от 2005 г.; доп., бр. 94 от 2005 г.).

(2) Обучението за придобиване или потвърждаване на квалификационна група се провежда от лица с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ съгласно Закона за висшето образование и притежаващи:

1. пета квалификационна група по електробезопасност при обучение или потвърждаване за четвърта и пета квалификационна група;

2. не по-малка от четвърта квалификационна група при обучение или потвърждаване за втора и трета квалификационна група.

(3) Алинея 2 не се прилага за академичния състав на висшите училища, както и за медицинските специалисти, които обучават по правилата за оказване на долекарска помощ при поражение от електрически ток.

Чл. 19. (1) Обучението за придобиване или потвърждаване на квалификационна група се провежда по писмени програми, с които се определят:

1. образователен минимум от знания и умения за теоретична и практическа подготовка, необходими за придобиване на съответната квалификационна група;

2. продължителност на обучението;

3. датите за провеждане на изпитите за придобиване на квалификационна група.

(2) Образователният минимум от знания и умения по т. 1 на ал. 1 тематично и по съдържание обхваща изискванията на този правилник и отчита специфичните характеристики на действително извършваната работа.

(3) Продължителността на обучението за придобиване на квалификационна група не трябва да бъде по малка от:

1. 4 учебни часа – за втора квалификационна група;

2. 8 учебни часа – за трета квалификационна група;

3. 12 учебни часа – за четвърта квалификационна група;

4. 18 учебни часа – за пета квалификационна група.

(4) Продължителността на обучението за потвърждаване на квалификационна група може да бъде намалена с 25 % спрямо тази за придобиване на квалификационна група.“

§ 2. Алинеи 2 и 3 на чл. 20 се изменят така:

„(2) Когато обучението за квалификационна група се провежда от работодателя, той утвърждава програмите по чл. 19, ал. 1 и определя със заповед състава на изпитните комисии, като при изпити за четвърта и пета квалификационна група председателят и членовете на комисията трябва да притежават пета квалификационна група, а при изпити за втора и трета квалификационна група – не по-ниска от четвърта квалификационна група.

(3) Когато обучението и изпитите за квалификационна група се провеждат от лицата по чл. 18, ал. 1, т. 2 – 4, техните ръководители утвърждават програмите по чл. 19, ал. 1 и определят със заповед състава на изпитните комисии, като спазват изискванията по ал. 2.“

§ 3. Член 21 се изменя така:

„Чл. 21. Изпитът по чл. 20, ал. 1 е писмен и/или устен и се провежда по утвърдени от работодателя или от ръководителите на лицата по чл. 18, ал. 1, т. 2 – 4 тестове за всяка квалификационна група.“

§ 4. Алинея 1 на чл. 22 се изменя така:

„(1) При полагане на устен изпит се задават най-малко три въпроса, един от които е по правилата за оказване на долекарска помощ при поражение от електрически ток.“

§ 5. Член 23 се изменя така:

„Чл. 23. (1) За полагане на писмен изпит се използва тест с не по-малко от:

1. 15 въпроса – за втора квалификационна група;

2. 20 въпроса – за трета квалификационна група;

3. 30 въпроса – за четвърта квалификационна група;

4. 40 въпроса – за пета квалификационна група.

(2) За всеки въпрос по чл. 1 се посочват по четири отговора, от които само един е правилен.

(3) Допуска се тестът да се попълва и оценява на компютър.

(4) Изпитът по ал. 1 е успешно издържан, когато правилните отговори са най-малко 80 %.“

§ 6. В ал. 3 на чл. 25 думите „в специализиран учебен център/фирма“ се заменят с „от лицата по чл. 18, ал. 1, т. 2 – 4“.

§ 7. В ал. 2 на чл. 26 думите „в специализиран учебен център/фирма“ се заменят с „провеждани от лицата по чл. 18, ал. 1, т. 2 – 4“, а думите „ръководителя на специализирания център/фирма“ със „съответния ръководител“.

Заключителна разпоредба

§ 8. Правилникът влиза в сила три месеца от обнародването му в „Държавен вестник“.