За всички администратори на лични данни – излезе нова наредба издадена от Комисията за защита на лични данни :

Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.

ДВ брой: 14, от дата 12.2.2013 г

 

Наредбата има за цел да осигури адекватно ниво на защита на личните данни в поддържаните регистри с лични данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.