АНКЕТНА КАРТА

за информация от обратната връзка с клиентите

 

1) Успяхте   ли да получите необходимата Ви услуга?  да    не    в момента все още се изпълнява
2) От какъв   тип услуга се нуждаехте? 
3) Къде беше предоставена услугата?  в жилището ми
в производствена база
при приемане на нов обект
в сграда с друго предназначение   /администразия, образование, услуги и др./
4) Бихте ли   посочили в каква степен сте доволни от изпълнението на Вашата услуга, като   цяло?  много недоволен
недоволен
средно
доволен
много доволен
Не желая да отговоря
5) Ако   трябва да оцените извършената/поискана услуга по всеки един от следните   показатели, как бихте оценили, в каква степен сте доволни?
А) срокове   за изпълнение на услугата  много недоволен
недоволен
средно
доволен
много доволен
Б)   компетентност при изпълнение на услугата  много недоволен
недоволен
средно
доволен
много доволен
В) място на   изпълнение на услугата  много недоволен
недоволен
средно
доволен
много доволен
Г) отношение   на служителите, с които имахте контакт при изпълнение на услугата /любезност,   коректност/  много недоволен
недоволен
средно
доволен
много доволен
Д)   информация за търсената услуга  много недоволен
недоволен
средно
доволен
много доволен
Е) цена на услугата  много недоволен
недоволен
средно
доволен
много доволен
6) Как се   ориентирахте в процедурите за решаване на Вашия въпрос ?
(моля, посочете до три отговора)
 предварително потърсих информация за дейността на ОКС на сайта му.
предварително се обадих по телефона
предварително говорих с приятели/познати, които са имали нужда от същата услуга
предварително говорих с познати, които работят в тази област
ползвал съм услугите и познавам   процедурите
от други сайтове и бизнес указатели
друго
7) Кой   от следните начини би бил най-подходящ за Вас, за да получавате информация за   търсените услуги?
А)   информация в интернет страницата на ОКС  1    2    3
Б) информационен справочник  1    2    3
В) листовки и   брошури, поставени в сградата на ОКС  1    2    3
Г) листовки   и брошури, поставени на различни общодостъпни обществени места  1    2    3
Д) по телефона  1    2    3
Е) други (моля,   напишете)
8) Кои   три показатели от посочените бихте препоръчали да бъдат подобрени във ОКС?
А) бих съкратил/а сроковете за   предоставяне на услугите  1    2    3
Б) бих съкратил/а броя на контактите,   необходими за получаване на услугата  1    2    3
В) бих увеличил/а броя на служителите  1    2    3
Г) бих осигурил/а по-строг контрол върху   дейността на служителите  1    2    3
Д) бих подобрил/а условията на работа в ОКС   1    2    3
Е) бих направил/а така, че да има повече   информация за клиентите  1    2    3
Ж) бих направил/а така, че информацията,   която се дава да е по-разбираема  1    2    3
З) работното време на ОКС  1    2    3
И) вежливостта на служителите в ОКС  1    2    3
Й) компетентността на служителите в ОКС  1       3
К) да има инструкции за попълване на   формулярите   1    2    3
Л)   начините за плащане  1    2    3
М)   цената на услугата  1    2    3
Н)   други (моля, напишете)