Органа за контрол от вид С /ОК С/ се позовава на акредитация от ИА БСА с текста:

Сертификат за акредитация, рег. №ХХХ/дата, валиден до ………. г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 само и единствено когато в протокол от контрол еднозначно и ясно са отразени само дейности от акредитирания обхват.

При изпращане на писма и електронна кореспонденция ОК С спазва следните правила:

–  Позоваването на акредитация, както е посочено, върху писма, оферти и др. материали се извършва само, ако дейностите, за които се отнасят документите, са от обхвата на акредитираната дейност.

ОК С изисква от клиентите си при използване на издадените протоколи от извършен контрол с позоваване на акредитация да спазват следните изисквания:

–  да не използват позоваването на акредитацията от ИА БСА в техни бланки за писма и други канцеларски/рекламни материали;

– да не използват части от предоставените им протоколи, а единствено в тяхната цялост.

Ръководството на ОК С забранява употребата на акредитационния символ или позоваване на акредитацията и/или на статута на ИА БСА като страна по многостранно споразумение от клиентите му в писма, канцеларски и рекламни материали и др.