Процедура по Жалби и възражения

 

 

1. ЦЕЛ

Оценката на жалбите и възраженията, дава указания за слабите места в процеса на дейностите на органа за контрол. Отклоненията от качеството, класифицирани като жалби и възражения, трябва да бъдат разпознати, анализирани, документирани и напълно отстранени.

 

 

2.обхват

Процедурата се прилага от всички специалисти  на органа за контрол от вид С, при ОМЕГА СТ ООД.

 

3.ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ

 

Отговорност за прилагането й  носят Отговорника по качество, Ръководителят на ОКС и служителите, участващи в контрола.

 

4. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

4.1.  Молби и жалби могат да възникнат при или във връзка с: неспазване на договорираните срокове за извършване на контрола; отсъствие на прозрачност на прилаганите от ОКС процедури за оценяване на съответствието; конфликт на интереси; поведението на служителите или сътрудниците/ подизпълнителите на ОКС; други.

4.2. Възражения могат да възникнат при или във връзка с: съмнения в достоверността на резултатите, въз основа на които се извършва оценяването на съответствието; решение за отказ да бъде извършен контрола, временно спиране на процедурата по контрола; прекратяване на процедурата по извършване на контрола; конфликт на интереси; други.

4.3. Жалби и Възражения се приемат само в писмен вид, изпратени по факс, е – mail или по пощата и трябва да съдържат точна идентификация на подателя, описанието на същността на жалбата или възражението.

Жалбите и Възраженията се отбелязват с номер, дата и номера на заявката/договора и се вписват в ФК 7.5-01 – регистър за молби, жалби и възражения. Регистрацията се извършва от Отговорника по качеството.

 

4.4. Процеса от получаване, оценка за основателността на подадената молба, жалба или възражение, решението за предприемане на действия по разглеждане, извършване на проверки, вземане на решение, предприемане на корекции и корегиращи действия и уведомяване на подателя за взетото решение по подадената жалба или възражение са регламентирани в публикуваната в сайта на ОКС www.omegastm.com процедура ПУ 7.6 „Процес на разглеждане на жалбите и възраженията”.

 

4.5. След отстраняването на несъответствието ръководителят на ОК преценява дали жалбата/възражението е закрито и дали клиентът е удовлетворен от решенията. При невъзможност спорът между страните да се реши по този начин, възложителят може да отправи жалбата/възражението си към трета независима страна. Споровете в този случай се решават съгласно законите на Република България.

 

5. ДОКУМЕНТИРАНЕ

Измененията на процедурата се извършват по процедура ПР 8.3 Управление на документи. Съставените във връзка с настоящата процедура формуляри по качеството се съхраняват 4 години, след което се архивират за срок от 4 години. Унищожаването им става с протокол.

ПРИЛОЖИМИ ДОКУМЕНТИ

ФК 7.5 – 01 Дневник за регистриране на жалби/възражения