ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕЗАВИСИМОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОКС

ДЕКЛАРАЦИЯЗА НЕЗАВИСИМОСТ И БЕЗПРИСТРАСТНОСТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОКСС тази декларация ръководството на ОК при „ОМЕГА СТ” ООД се ангажира да гарантира обективността на своите действия при оценяване на...

Цялата статия

Процедура за управление на гъвкав обхват

Управление на гъвкав обхват: анализ, разработване и изпълнение на дейностите при гъвкав обхват на акредитация1.ЦЕЛ Процедурата има за цел да осигури доверие в Органа за контрол от вид С при „Омега СТ“ ООД, да внедри и...

Цялата статия

Правила за позоваване на акредитацията от ИА БСА

Органа за контрол от вид С /ОК С/ се позовава на акредитация от ИА БСА с текста: Сертификат за акредитация, рег. №ХХХ/дата, валиден до ………. г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 само и...

Цялата статия

Процедура за разглеждане и анализ на жалбите и възраженията в Орган за контрол от вид С

ЦЕЛ Настоящата процедура има за цел да създаде правила и ред за еднозначно, справедливо, обективно и навременно разглеждане, текущо отчитане и анализ на жалбите и възраженията, постъпили в ОКС от неговите клиенти и...

Цялата статия

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ НА ОКС

С тази декларация ръководството на ОК при „ОМЕГА СТ” ООД се ангажира да гарантира обективността на своите действия при оценяване на съответствието и потвърждава важността на безпристрастността и независимостта при...

Цялата статия

ДЕКЛАРАЦИЯ на ръководството относно политиката и целите по качество на ОКС

Ръководството на ОКС декларира, че разработената и утвърдена в НК политика по качеството е разбрана, приложена и поддържана във всички направления на дейността на ОКС. Системата по качество е документирана съгласно...

Цялата статия