Правила за позоваване на акредитацията от ИА БСА

Органа за контрол от вид С /ОК С/ се позовава на акредитация от ИА БСА с текста: Сертификат за акредитация, рег. №ХХХ/дата, валиден до ………. г., издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 само и...

Цялата статия

Процедура за разглеждане и анализ на жалбите и възраженията в Орган за контрол от вид С

ЦЕЛ Настоящата процедура има за цел да създаде правила и ред за еднозначно, справедливо, обективно и навременно разглеждане, текущо отчитане и анализ на жалбите и възраженията, постъпили в ОКС от неговите клиенти и...

Цялата статия

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ НА ОКС

С тази декларация ръководството на ОК при „ОМЕГА СТ” ООД се ангажира да гарантира обективността на своите действия при оценяване на съответствието и потвърждава важността на безпристрастността и независимостта при...

Цялата статия

ДЕКЛАРАЦИЯ на ръководството относно политиката и целите по качество на ОКС

Ръководството на ОКС декларира, че разработената и утвърдена в НК политика по качеството е разбрана, приложена и поддържана във всички направления на дейността на ОКС. Системата по качество е документирана съгласно...

Цялата статия

от 01.11.2014 г. е в сила нова наредба за микроклимат на работни места

НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места Раздел I Общи изисквания Чл. 1. С тази наредба се определят: граничните стойности на параметрите на микроклимата на работни...

Цялата статия

Разглеждане, текущо отчитане и анализ на жалбите и възраженията, постъпили в ОК С от неговите клиенти и други лица.

1. ЦЕЛ Настоящата процедура има за цел да създаде общи правила за справедливо, обективно и навременно разглеждане, текущо отчитане и анализ на жалбите и възраженията, постъпили в ОКС от неговите клиенти и други лица,...

Цялата статия