КАЛЕНДАР
на основните дейности по ЗБУТ, според изискванията на българското законодателство

Януари

 • Сформиране на комисия по трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека). Краен срок до 31.01.!
 • Определяне на работните места за трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека). Краен срок до 31.01.!
 • Изготвяне на годишен план за работа на групата/комитета по условия на труд. Краен срок до 31.01!
 • Предаване на копия от болничните листа на служителите (включително и информация за настъпили трудови злополуки) за предходната година на службата по трудова медицина за изготвяне и подаване в РЗИ на обобщен анализ на здравното състояние на работещите.
 • Провеждане на годишно обучение на ръководния персонал, лицето, провеждащо инструктажите на работещите, отговорникът по здраве и безопасност и членовете на групата/комитета по условия на труд;
 • Провеждане на периодичен инструктаж на работещите;
 • Провеждане на първото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд;
 • Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и ел. измервания.

Февруари

 • Провеждане на периодичен инструктаж на работещите;
 • Провеждане на първото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд;
 • Провеждане на годишно обучение на ръководният персонал, лицето, провеждащо инструктажите на работещите, отговорникът по здраве и безопасност и членовете на групата/комитета по условия на труд;
 • Предаване на копия от болничните листа на служителите (включително и информация за настъпили трудови злополуки) за предходната година на службата по трудова медицина за изготвяне и подаване в РЗИ на обобщен анализ на здравното състояние на работещите.
 • Актуализиране на плана за предотвратяване и ликвидиране на бедствия и на планът за действия на личния състав при пожар или авария.
 • Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и ел. измервания.

Март

 • Провеждане на периодичен инструктаж на работещите;
 • Провеждане на първото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд. Краен срок до 10 число!
 • Провеждане на годишно обучение на ръководният персонал, лицето, провеждащо инструктажите на работещите, отговорника по здраве и безопасност и членовете на групата/комитета по условия на труд;
 • Предаване на копия от болничните листа на служителите (включително и информация за настъпили трудови злополуки) за предходната година на службата по трудова медицина за изготвяне и подаване в РЗИ на обобщен анализ на здравното състояние на работещите.
 • Провеждане на обучения за придобиване на правоспособност или квалификация, за персонала, за който се изисква такава;
 • Изготвяне и подаване в ТД на Инспекция по труда на годишната декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ/.
 • Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и ел. измервания.

Април

 • Изготвяне и подаване в ТД на Инспекция по труда на годишната декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ. Краен срок до 30.04.
 • Провеждане на второто годишно заседание на групата/комитета по условия на труд;
 • Провеждане на периодичен инструктаж за второто тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;
 • Предаване на копия от болничните листа на служителите (включително и информация за настъпили трудови злополуки) за предходната година на службата по трудова медицина за изготвяне и подаване в РЗИ на обобщен анализ на здравното състояние на работещите
 • Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и ел. измервания.

Май

 • Провеждане на второто годишно заседание на групата/комитета по условия на труд;
 • Организиране на профилактични медицински прегледи на работещите.
 • Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и ел. измервания.

Юни

 • Проиграване на плана за пожарна и аварийна безопасност
 • Организиране на профилактични медицински прегледи на работещите.
 • Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и ел. измервания.

Юли

 • СТМ изготвя и подава в РЗИ на обобщен анализ на здравното състояние на работещите. Краен срок до 30.07.!
 • Провеждане на третото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд;
 • Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и електро измервания.
 • Провеждане на периодичен инструктаж за второто тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;

Август

 • Провеждане на третото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд
 • Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и ел. измервания.

Септември

 • Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и ел. измервания
 • Организиране на профилактични медицински прегледи на работещите.

Октомври

 • Провеждане на четвъртото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд
 • Провеждане на периодичен инструктаж за четвърто тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие

Ноември

 • Проиграване на плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии и плана за действия на личния състав при пожар или авария
 • Провеждане на четвъртото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд
 • Провеждане на периодичен инструктаж за четвърто тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие
 • Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и ел. измервания.

Декември

 • Краен срок: Организиране на всички дейности, които не са извършени през предходните месеци на годината
 • Подготовка на дейностите за следващата година;
 • Организиране на контролни измервания на факторите на работната среда и ел. измервания.