от 01.11.2014 г. е в сила нова наредба за микроклимат на работни места

НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места Раздел I Общи изисквания Чл. 1. С тази наредба се определят: граничните стойности на параметрите на микроклимата на работни...

Цялата статия